Działalność/

BOBOWA

Miasteczko na ziemi bieckiej^w województwie nowosądeckim, początkami swymi sięgające pierwszych dziesięcioleci XIV wieku. Żydzi zaczęli osiedlać się w Bobowej dopiero w 1732 roku sprowadzeni przez właściciela Michała Jaworowskiego. Otrzymali szereg przywilejów handlowych. Franciszek Łętowski pisał w 1784 roku: ?Mają dozwolony handel i komercya wszystkie generaliter, towary sprowadzać, przedawać, gorzałki palić, szynkować, piwa warzić, wina z Węgier beczkami sprowadzać, przedawać i szynkować". Niezależnie od tego wiele rodzin żydowskich otrzymywało przywileje indywidualnie oraz monopol na handel różnymi towarami. W efekcie gmina żydowska bardzo szybko wzrastała liczebnie, tworząc bogate i zwarte środowisko. W połowie XVIII wieku Żydzi otrzymali zezwolenie na budowę synagogi, za którą przez kilkadziesiąt lat płacili daniny parafii katolickiej. Pod koniec XIX wieku słynęli z wyrobu koronek. Przed l wojną światową w Bobowej mieszkało około 750 Żydów, co stanowiło 50% wszystkich mieszkańców. W

okresie międzywojennym Bobowa znana była jako ośro dek chasydyzmu i siedziba sławnych cadyków z rodu Hal bersztamów.

Synagoga

Pierwotna z połowy XVIII wieku, w jej wnętrzu znajduje się muzeum z warsztatem koronkarskim oraz salą ekspozycyjną judaików. Na zewnętrznej ścianie umieszczono tablicę informacyjno-pamiątkową.

Cmentarz

Na Pulonkach, 2 km od centrum ? rok założenia nie jest znany, powierzchnia 0,75 ha. Zachowało się około 100 nagrobków, w tym nagrobek słynnego cadyka Boboworebe Halbersztama. Poza tym zbiorowe mogiły Żydów z Podhala/rozstrzeliwanych przez hitlerowców w latach 1939-1945.

Fundacja

W 1988 roku Fundacja Rodziny Nissenbaumów przywróciła drogę dojazdową do cmentarza, którą zlikwidowano w latach powojennych. Cmentarz został uporządkowany i ogrodzony siatką na stalowych słupkach i podmurówce z betonu.